لیست قیمت 95 محصولات Caissonlabs آمریکا

لیست قیمت محصولات کمپانی Caisson lab

 95-09-29

ردیف

شرح کالا

مقدار

کد کالا

قیمت واحد (ریال)

1

محیط کشت DMEM (High Glucose)

With L-glutamine,sodium pyruvate

Without sodium bicarbonate

500 ml

DML10-500ML

500,000

2

پودر محیط کشت DMEM (High Glucose)

With L-glutamine,sodium pyruvate

Without sodium bicarbonate

10 L

DMP08-10LT

1,400,000

3

پودر محیط کشت DMEM (High Glucose)

With L-glutamine,sodium pyruvate

Without sodium bicarbonate

50 L

DMP08-50LT

5,000,000

4

پودر محیط کشت DMEM (High Glucose)

With L-glutamine,sodium pyruvate,25mM HEPES

Without sodium bicarbonate

10 L

DMP38-10LT

1,600,000

5

محیط کشت DMEM (Low G)

With L-glutamine,sodium pyruvate

500 ml

DML28-500ML

380,000

6

پودر محیط کشت DMEM (Low G)

With L-glutamine,sodium pyruvate

Without sodium bicarbonate

10 L

DMP31-10LT

1,400,000

7

پودر محیط کشت (DMEM (Low G

With L-glutamine,sodium pyruvate

Without sodium bicarbonate

50 L

DMP31-50LT

5,000,000

8

محیط کشت DMEM /Ham’s F12

With L-glutamine,15mM HEPES

500 ml

DFL13-500ML

380,000

9

محیط کشت DMEM /Ham’s F12

With stabilized L-glutamine

500ml

DFL21-500ML

550,000

10

پودر محیط کشت DMEM /Ham’s F12

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

10 L

DFP19-10LT

1,600,000

11

پودر محیط کشت DMEM /Ham’s F12

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

50 L

DFP19-50LT

5,000,000

12

پودر محیط کشت DMEM /Ham’s F12

With L-glutamine,15mM HEPES,Without sodium bicarbonate

10 L

DFP18-10LT

1,800,000

13

محیط کشت RPMI 1640

With L-glutamine,25mM HEPES

500 ml

RPL09-500ML

420,000

14

پودر محیط کشت RPMI 1640

With L-glutamine

10 L

RPP10-10LT

1,600,000

15

پودر محیط کشت RPMI 1640

With L-glutamine

50 L

RPP10-50LT

5,000,000

16

پودر محیط کشت RPMI 1640

With L-glutamine,sodium pyruvate,25mM HEPES

Without sodium bicarbonate

10 L

RPP12-10LT

1,100,000

17

محیط کشت  Alpha-MEM

500 ml

MEL08-500ML

-

18

پودر محیط کشت  Alpha-MEM

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

10 L

MEP17-10LT

1,100,000

19

پودر محیط کشت  Alpha-MEM

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

50 L

MEP17-50LT

5,000,000

20

محیط کشت  MEM

With Earles salts and L-glutamine

Without sodium bicarbonate

500 ml

mel13-500ML

-

21

پودر محیط کشت  MEM

With Earles salts and L-glutamine

Without sodium bicarbonate

10 L

MEP14-10LT

1,100,000

22

محیط کشتHam’s F12

With L-glutamine

500 ml

HFL04-500ML

490,000

23

پودر محیط کشتHam’s F12

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

10 L

HFP05-10LT

1,800,000

24

پودر محیط کشتHam’s F12

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

50 L

HFP05-50LT

6,000,000

25

محیط کشتHam’s F10

With L-glutamine

500 ml

HFL01-500ML

490,000

26

پودر محیط کشتHam’s F10

With L-glutamine,Without sodium bicarbonate

10 L

HFP03-10LT

520,000

27

محیط کشتIMDM

With L-glutamine,25mM HEPES

500 ml

IML02-500ML

750,000

28

پودر محیط کشتIMDM

10 L

IMP04-10LT

1,600,000

29

پودر محیط کشت IMDM

50 L

IMP04-50LT

-

مطالب مرتبط

1395/09/29
تعداد کلیک : 10790
Cell Culture Media 1 AmnioMAX II Complete Medium       Cat No. GIBCO11269-016 Package: 100ml   2 α-MEM[+]              
1395/09/24
تعداد کلیک : 3375
بتاژن با توجه به توسعه و گستره محصولات کمپانی caisson lab امریکا اقدام به واردات این کالا نموده است.تمامی محیط های ک
1394/06/10
تعداد کلیک : 5987
ازین پس محصولات با کیفیت caissonlab را از بتاژن بخواهید. محصولاتی از قبیل محیط کشت DMEM و RPMI 1640 و پودر PBS ، محیط کشت Ham's