ليست محيط كشت هاي سلولي كمپاني invitrogen-Gibco

Cell Culture Media

1

AmnioMAX II Complete Medium

 

 

 

Cat No. GIBCO11269-016

Package: 100ml

 

2

α-MEM[+]                                                   Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides, NaHCO3

 

Cat No. BI 1021-100

Package: 100ml

 

 

Cat No.  BI 1021-500

Package: 500ml

 

3

DMEM + L-glutamine (High glucose)        [+] 4.5 g/l D-glucose, HEPES 15mM, pyruvate & NaHCO3

 

Cat No.  BI 1022

Package: 500 ml

 

4

DMEM + L­-glutamine (Low glucose)         [+] 1 g/l D-glucose, HEPES 15mM, pyruvate & NaHCO3

 

Cat No.  BI 1023

Package: 500 ml

 

5

DMEM + Glutamax (High glucose)            [+] 4.5 g/l D-glucose, HEPES 15Mm, pyruvate & NaHCO3

 

Cat No.  BI 1024-100

Package: 100 ml

 

 

Cat No.  BI 1024-500

Package: 500 ml

 

6

DMEM+ Glutamax (Low glucose)          [+] 1 g/l D-glucose, HEPES 15mM, pyruvate &NaHCO3

 

Cat No.  BI 1025

Package: 500 ml

 

7

DMEM F-12[+] NaHco3 & L-glutamine

 

Cat No.  BI 1026

Package: 500 ml

 

8

DMEM F-12 + Glutamax                      [+]L-glutamine, HEPES  15mM & NaHCO3

 

Cat No.  BI 1027

Package: 500 ml

 

9

HAM'S F10Nutrient Mixture HAM'S F-10, [+]NaHCO3& HEPES 15mM

 

Cat No.  BI 1028-100

Package: 100 ml

 

 

Cat No.  BI 1028-500

Package: 500 ml

 

10

HAM'S F10                                           Nutrient Mixture HAM'S F-10, [+]NaHCO3, W/O HEPES

 

Cat No.  BI 1029-100

Package: 100 ml

 

 

Cat No.  BI 1029-500

Package: 500 ml

 

11

RPMI 1640+ L-Glutamin                         [+] HEPES  15mM, NaHCO3

 

Cat No.  BI 1030

Package:500 ml‎   ‎

 

12

RPMI 1640 +Glutamax                             [+] L-glutamine, HEPES  15mM & NaHCO3

 

 Cat No.  BI 1031-100

Package:100 ml‎   ‎

 

 

 Cat No.  BI 1031-500

Package:500 ml‎   ‎

 

13

RPMI 1640 +Glutamax                              [+] L-glutamine, HEPES  25mM & NaHCO3

 

Cat No.  BI 1032

Package: 500 ml

 

 

مطالب مرتبط

1393/10/13
تعداد کلیک : 6108
کیت ها و مواد تحقیقاتی با مشخصات ذیل شامل مواردی همچون  سرم بز ، آنتی Iga و... از کمپانی های invitrogen و abcam  با قیمت ها
1393/06/17
تعداد کلیک : 4755
قابل توجه علاقمندان محصولات تحقیقاتی کیت با مشخصات مندرج در زیر آماده فروش و تحویل می باشد.