لیست قیمت 94 کیت های Real-time PCR

لیست کیت های Real Time PCR

Microbial Pathogenesis

Cat. No.

12 rnx(Rls)

24 rnx(Rls)

48 rnx(Rls)

96 rnx(Rls)

HBV Detection and Quantitation kit

MNG1001

7,930,000

12,000,000

22,450,000

HCV Detection and Quantitation kit

MNG1002

10,170,000

18,150,000

33,770,000

HCV Genotyping Kit

MNG1003

10,300,000

18,400,000

34,300,000

CMV Detection and Quantitation kit

MNG1004

7,990,000

11,700,000

21,092,000

HSV 1/2 Detection and

Quantitation kit

MNG1005

7,990,000

10,490,000

20,980,000

TB Detection and Quantitation kit

MNG1006

7,990,000

15,100,000

28,100,000

BK Virus Detection and Quantitation

MNG1007

7,990,000

14,660,000

27,270,000

HTLV I  Detection and

Quantitation kit (Universal)

MNG1008

8,900,000

16,800,000

31,200,000

Mumps Virus Detection kit

MD1009

5,000,000

Influenza A Virus Detection Kit

MD1010

5,000,000

Influenza A (H3N2) Virus Detection Kit

MD1011

5,000,000

Influenza A (H1N1) Virus Detection Kit

MD1012

5,000,000

Influenza A (H5N1) Virus Detection Kit

MD1013

5,000,000

Crimean Congo Hemorrhagic

Fever Detection Kit

MD1014

5,000,000

MERS Virus Detection Kit

MD1015

5,000,000

Yellow Fever Virus Detection Kit

MD1016

5,000,000

Rotavrisus Detection Kit

MD1017

5,000,000

Enterovirus Detection Kit

MD1018

5,000,000

Coronavirus Detection Kit

MD1020

5,000,000

Genetics

Cat. No.

12 rnx

24 rnx

48 rnx

96 rnx

FACTOR II Detection kit

GNG1024

6,550,000

12,400,000

23,000,000

MTHFR C677T Detection kit (RG)

GNG1025

6,550,000

12,400,000

23,000,000

MTHFR C677T Detection kit (Universal)

GNG1026

7,400,000

13,900,000

25,000,000

FACTOR V Leiden Detection kit (RG)

GNG1027

6,600,000

12,650,000

23,500,000

FACTOR V Leiden Detection kit (Universal)

GNG1028

7,400,000

13,900,000

25,000,000

PAI-1 Detection kit (RG)

GNG1029

6,600,000

12,650,000

23,500,000

مطالب مرتبط

1394/02/20
تعداد کلیک : 6933
  لیست قیمت 94 کیت های تشخیصی ژنتیک کمپانی هایOperon/Attomol/Genomed/Cybergene/Gordiz Cat No. Products Company Price(Tuman) 3.152.0
1394/02/20
تعداد کلیک : 6030
  لیست قیمت 94 کیت های تشخیص ژنتیک کمپانیVienna Lab 94/04/01 Cat No. Products Company Price(Tuman) 2-020 Spin Micro DNA Extractio
1394/02/20
تعداد کلیک : 3827
  لیست قیمت 94 محصولات سیتوژنتیک کمپانی Euro Clone 94/02/20 Cat No. Products Company Price(Tuman)   EKAMT200 Chromosome Kit