لیست قیمت 94 کیت های تشخیصی ژنتیک کمپانی های Operon/Attomol

 

لیست قیمت 94 کیت های تشخیصی ژنتیک کمپانی هایOperon/Attomol/Genomed/Cybergene/Gordiz

Cat No.

Products

Company

Price(Tuman)

3.152.016.53.000

Celiac Strip (16strips)

Operon

1800000

3.154.016.53.000

HLA B27 Strip(16strips)

Operon

1450000

3.155.016.53.000

HLA B5701 Strip(16strips)

Operon

1800000

3.151.016.53.000

YChromStrip(16strips)

Operon

1800000

3.135.016.53.000

Lacto Strip(16strips)

Operon

1730000

3.130.016.53.000

Hemochroma Strip(16strips)

Operon

1730000

3.117.016.53.000

Thrombo Strip(16strips)

Operon

1730000

3.146.016.53.000

HPV – High Risk(16strips)

Operon

1670000

3.148.016.53.000

HPV – High+Low Risk(8+8strips)

Operon

1670000

1030

HLA-B27 (40rxns)Quicktype

Attomol

2900000

1019

Haemochromatosis(C282Y, H63D) -40rxns

Attomol

2900000

1021

Apo E- (E2/E3/E4) (20rxna)Quicktype

Attomol

1450000

1015

Apo B-100-Quicktype (20rxns)

Attomol

1450000

1012

Factor II-(40rxns) Quicktype

Attomol

2900000

1013

Factor V-Quicktype 40rxns

Attomol

2900000

1014

MTHFR 677C>T(40rxns)-Quicktype

Attomol

2900000

1032

PAI-1-(20rxns) Quicktype

Attomol

1450000

1058

Factor XIII-(20rxns) Quicktype

Attomol

1450000

1033

α-1-antitrypsin (20tests)-Quicktype

Attomol

1450000

 

 

QF  PCR KITS

 

 

 

Aneufast QF-PCR kit (50 tests)

Genomed

5000000

 

ChoromoQuant  QF-PCR (52tests)

Cybergene

4900000

 

 

Identifiler KITS

 

 

 

COrDIS Identifiler kit (96tests)

GORDIZ

9600000

مطالب مرتبط

1394/08/07
تعداد کلیک : 14358
لیست کیت های Real Time PCR Microbial Pathogenesis Cat. No. 12 rnx(Rls) 24 rnx(Rls) 48 rnx(Rls) 96 rnx(Rls) HBV Detection and Quantitation kit
1394/02/20
تعداد کلیک : 6030
  لیست قیمت 94 کیت های تشخیص ژنتیک کمپانیVienna Lab 94/04/01 Cat No. Products Company Price(Tuman) 2-020 Spin Micro DNA Extractio
1394/02/20
تعداد کلیک : 3828
  لیست قیمت 94 محصولات سیتوژنتیک کمپانی Euro Clone 94/02/20 Cat No. Products Company Price(Tuman)   EKAMT200 Chromosome Kit