کیت PCT کمپانی LIMING BIO

بازدید: 6277

کیت PCT جهت تشخیص زود هنگام عفونت های باکتریایی وSepsis

procalcitonin rapid 20test

به روش ایمونوکروماتوگرافی (راپید) نیمه کمی جهت تشخیص پروکلسی تونین در سرم یا پلاسما

ساخت کمپانی LIMING BIO چین